TÜRK HALK KÜLTÜRÜ

Türkiye’de sözlü anlatım biçimleri üzerindeki ilk incelemeler, sözlü halk edebiyatı unsurlarının derlenmesi ve yazıya aktarılması biçiminde başladı. Özellikle Hamit Zübeyir KoşayPertev Naili BoratavEflâtun Cem GüneyAhmet CaferoğluAli Rıza Yalgın gibi araştırmacıların sözlü gelenek derlemeleri, 1940’lardan itibaren yayımlanmaya başladı ve zengin Türk halk kültürünün kanıtları olarak kayda geçti. Bu öncülerin kurumsallaştırdığı akademik ortam giderek gelişti ve özellikle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde kurulmuş bulunan kürsülerde yetişen araştırmacılar Türkiye’nin her bölgesinden zengin derlemeler yaparak sözlü anlatım biçimleri üzerine büyük bir literatürün oluşmasına katkıda bulundular. Daha sonra buna Anadolu Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar da eklendi. Öte yandan Kültür Bakanlığı içinde yer alan Milli Folklor Dairesi ve daha sonra kurulan Halk Kültürü Araştırma ve Geliştirme Merkezi, kendi bünyesindeki araştırmacılar eliyle sistematik derlemelere giriştiler ve büyük bir envanter oluştu. Bu büyük envanter üzerinden bugün Türkiye halk kültürünün sahip olduğu sözlü gelenek büyük ölçüde kayıt altına alınmış ve araştırmacıların dikkatine sunulmuş bulunmaktadır.

Türk halk kültüründe yer alan bazı yazılı dokümanların kaynakları aşağıda belirtilmiştir.

Makaleler

 “UNESCO ve İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Başyapıtları”. Millî Folklor 78 (Yaz 2008): 5-11. ____. “UNESCO, Kültür ve Türkiye”. Millî Folklor 73 (Bahar 2007): 5-11.

 Özdemir, Nebi. “Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri ile Kültürel Miras Yönetimi İlişkisi”. Millî Folklor 84

Ekici, M. Halk Bilimi Çalışmalarında Metin (Text), Doku (texture), Sosyal Çevre ve Şartlar (Konteks) İlişkisinin Önemi. Milli Folklor, 1998, 39: 25- 34.

Oğuz, M. Ö. “Terim Olarak Somut Olmayan Kültürel Miras”. Millî Folklor, 25 (100), 2013: 5–13. Oğuz, M. Ö

Birkalan, H. “Henry Glassie ve Maddi Kültürün Öyküsü”. Folklor ve Edebiyat, Cilt 6, S. 24, 2000.

 

Kitaplar

Akalın, L. Sami, “Türk Manilerinden Seçmeler”, İstanbul 1972

Boratav, Pertev Naili, “100 Soruda Türk Folkloru”, İstanbul 1984

Boratav, Pertev Naili, “100 Soruda Türk Halk Edebiyatı”, İstanbul 1982

Boratav, Pertev Naili, “Folklor ve Edebiyat”, İstanbul 1982

Büngül, Nurettin, “Eski Eserler Ansiklopedisi”, İstanbul 1976

Elçin, Şükrü, “Türk Halk Edebiyatı Araştırmaları”, Ankara 1977

Gazimal, Mahmut Ragıp, “Türk Halk Oyunları Kataloğu”, (3 c.), Ankara 1991-99

Çobanoğlu, Ö. Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları, 1999.

Oğuz, M. Ö. Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir? Ankara, Geleneksel Yay. 2009.

Yıldırım, Dursun. Türk Bitiği, Ankara: Akçağ Yayınları, 1998.

Oğuz, M. Ö. Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi Ankara, Akçağ Yay.

Gözaydın, Nevzat, Anonim Halk Şiiri, Türk Dili, Halk Şiiri Özel Sayısı, Ankara, Ocak-Haziran 1989

Gözaydın, Nevzat, “Folklor Dünyasından”, Ankara 1991

Hançerlioğlu, Orhan, “İnanç Sözlüğü”, İstanbul 1974

İnan, Abdülkadir, “Tarihte ve Bugün Şamanizm”, Ankara 1986

Kültür Bakanlığı Yayınları

Artun, Erman. “Küreselleşmenin Geleneksel Halk Kültürüne Etkisi”. VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Küreselleşme ve Geleneksel Kültür Seksiyon Bildirileri. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002.

Nutku, Özdemir, “Meddahlık ve Meddah Hikayeleri”, Ankara 1977

Oğuz, Burhan, “Türkiye Halkının Kültür Kökenleri”, İstanbul 1976

Ögel, Bahaeddin, “Türk Kültür Tarihine Giriş”, c.I - IX, İstanbul 1978

Örnek, Sedat Veyis, “Türk Halkbilimi”, Ankara 1977

Özbel, Kenan, “Türk Köylü Çorapları”, İstanbul 1976

Sümer, Faruk, “Oğuzlar (Türkmenler)”, İstanbul 1980

Tietze, Andreas-İlhan Başgöz, “Bilmece: A Corpus of Turkish Riddles”, Berkeley-London,1973

Türk Folklor ve Etnografya bibliyografyası, c.I - Ivx Ankara, 1971-1999

Yalgın, Ali Rıza, “Cenupta Türkmen Oymakları”, 3c., Ankara 1983

Yetkin, Şerare, “Türk Halı Sanatı”, İstanbul 1974

 

Türk Halk Kültürüne Ait Bazı Görsel Dokümanlar Aşağıda Yer Almaktadır.

 

Geleneksel Mutfak
 
Keşkek Yapımı
Halk Hekimliği

 
Sarımsak

Köy Ebesi 

Halk Mimarisi
 


Gaziantep Evleri
 


Ulu Cami


El sanatları

 
Demirci

 
Kilim dokuma
 


Bakır işlemeciliği

 

Giyim – Kuşam